Strawberry Fest

06/26/2016 11/00 - 06/26/2016 14/00
Iola Historical Society Msm, Depot Street, Iola, WI, United States Iola Historical Society Msm, Depot Street, Iola, WI, United States